Náboženství se zaměřením na vzdělávání

Podejte si přihlášku na jeden z našich zajímavých studijních programů: Náboženství se zaměřením na vzdělávání (Bc.) se specializuje na práci s různými věkovými skupinami ve volném čase zejména ve farnostech. Na něj navazuje studijní program Učitelství náboženství (nMgr.) kde si osvojíte a rozšíříte nezbytné pedagogické dovednosti.

Jste věřící a chcete pracovat s dětmi, mládeží nebo svými vrstevníky?
Zajímají vás otázky výchovy a vliv prostředí na člověka?
Bavilo by vás vyučovat náboženství, věnovat se katechezi nebo pracovat ve farnostech?
Chcete si rozšířit své dosavadní vzdělání nebo změnit profesní zaměření?

Výuka náboženství

Studijní program

Na co se můžete těšit?

Během výuky nahlédnete do aktuálního dění v církvi v oblasti vzdělávání a katecheze. Vyučující vás připraví po stránce teologické i pedagogické tak, abyste náboženská témata uměli srozumitelně zprostředkovat.

Naučíte se, jak vyučovat náboženství v souladu s církví a nejnovějšími pedagogickými trendy a jak efektivně pracovat s dětmi a mládeží ve farnostech při pastorační činnosti. Bonusem ke studiu je příjemné prostředí fakulty – snažíme se o přátelský přístup mezi učiteli a studenty.

Slova garanta programů doc. Ludvíka Dřímala

Našim studentům chceme pomáhat v praxi jejich každodenního prožívání křesťanské víry. Toto pokládáme za nejdůležitější, protože křesťan může svědčit o Kristu a pomáhat druhým na cestě víry jen tehdy, má-li ji sám v sobě dostatečně živou a zdravou.

Jsme přesvědčeni, že studium samotné teologie nestačí. Je nezbytné doplňovat je ucelenou formací tak, aby u studujících rostlo nejen poznání Boha a úcta a láska k Němu, ale i konkrétně projevovaná úcta a láska k církvi. Tedy výchova k vědomé a radostné sounáležitosti s touto církví, přijetí spoluodpovědnosti za ni jako za společenství a potažmo i za její poslání.

Jaké bude studium?

Předměty, na které se (mimo jiné) můžeš těšit:

 • Teologická reflexe výchovy
 • Obsah nauky víry
 • Teorie a praxe vyučování náboženství
 • Základy speciální pedagogiky
 • Pedagogická diagnostika
 • Sociální a rodinná psychologie
 • Základy práva pro pedagogy

Během studia budete plnit také praxi ve farnosti nebo ve škole, kterou si sami vyberete.

Oba programy lze studovat kombinovaně.

Specializace

1. Náboženství se zaměřením
na vzdělávání (Bc.)

Tento jedinečný studijní program se zaměřuje na práci s lidmi, důležité životní hodnoty a rozvoj náboženské složky osobnosti.

Doporučujeme ke studiu, protože:

 • uslyšíte řadu nových informací z mnoha oborů např. katechetiky, religionistiky, filozofie, pedagogiky, psychologie či speciální pedagogiky
 • seznámíte se s nejnovějšími metodami práce v oblasti náboženského vzdělávání
 • budete hledat odpovědi na otázky týkající se víry
 • naučíte se pracovat s Biblí
 • naučíte se vytvářet volnočasové a jiné programy
 • budete se podílet na pastorační činnosti farnosti
 • dozvíte se, jak vést společenství a vytvářet pro ně hodnotný program
 • pomůžete lidem na jejich cestě objevování víry
 • studovat lze při zaměstnání – studium probíhá výhradně v sobotu

Uplatnění

Po třech letech studia se budete moci věnovat vzdělávání v oblasti náboženství. Uplatnění najdete např. jako katecheta (práce s dětmi, dospělými i seniory), animátor(ka) křesťanských společenství (od ministrantů po např. modlitební společenství apod.), pastorační asistent(ka) nebo jako člen(ka) grémia (např. pastorační rada farnosti).

Jak budou vypadat přijímací zkoušky?

Máte maturitní vysvědčení? Pak si můžete podat přihlášku.

Přijímací zkouška sestává z ústního pohovoru, při němž zjišťujeme, jak se orientujete v kultuře, dějinách a současné společenské situaci. Pokud se zapojujete do práce s různými věkovými skupinami – např. vedení skupin dětí, mládeže nebo dospělých, animátorství, letní tábory aj., můžete přinést potvrzení o této činnosti, není to ale nezbytná podmínka k přijetí.

2. Učitelství náboženství pro ZŠ
(navazující magisterský program)

Během studia si rozšíříte své znalosti a kompetence v oblasti výchovy a výuky. Zohledňujeme dosavadní zkušenosti posluchačů; výuka na ně navazuje. Můžete je uplatnit např. při plnění praxe nebo psaní diplomové práce. Absolvování programu je v souladu s požadavkem školského zákona – umožňuje získat aprobaci pro výuku náboženství.

Doporučujeme ke studiu, protože:

 • prohloubíte si znalosti z pedagogiky, psychologie a teologie
 • seznámíte se s dalšími disciplínami: výuka náboženství a její didaktika, metody práce s biblickými texty, sociální nauka církve, využití křesťanského kulturního dědictví ve výuce náboženství
 • osvojíte si dovednosti potřebné pro praxi – od přípravy programu a práce se skupinou v oblasti evangelizace a katecheze až po vedení křesťanských společenství
 • budete schopni pracovat s žáky při rozvoji jejich osobnosti v oblasti náboženského vzdělávání a osobnostního růstu v duchovní oblasti
 • naučíte se vytvářet programy s duchovní tematikou v souladu s moderními pedagogickými a psychologickými koncepcemi
 • budete schopni analyzovat potřeby různých společenství a skupin a navrhovat vhodné způsoby řešení problémů
 • studovat lze při zaměstnání – studium probíhá výhradně v sobotu

Uplatnění

Jako absolventi budete připraveni na výkon pedagogické činnosti učitele náboženství (zvláště katolického) na základních školách nebo školských vzdělávacích zařízeních včetně pastoračních center. Pracovat můžete také jako vychovatel(ka) či animátor(ka) – budete schopni organizovat a vést volnočasové aktivity zaměřené na duchovní program.

Jak budou vypadat přijímací zkoušky?

Máte bakalářské studium podobného zaměření? Pak si můžete podat přihlášku.

Přijímací zkouška sestává z ústního pohovoru, při němž zjišťujeme, jak se orientujete v kultuře, dějinách a současné společenské situaci. Pokud jste se někdy zapojil(a) do práce s různými věkovými skupinami – např. vedení skupin dětí, mládeže nebo dospělých, animátorství, letní tábory aj., můžete přinést potvrzení o této činnosti, není to ale nezbytná podmínka k přijetí.

1. Náboženství se zaměřením
na vzdělávání (Bc.)

Tento jedinečný studijní program se zaměřuje na práci s lidmi, důležité životní hodnoty a rozvoj náboženské složky osobnosti.

Doporučujeme ke studiu, protože:

 • uslyšíte řadu nových informací z mnoha oborů např. katechetiky, religionistiky, filozofie, pedagogiky, psychologie či speciální pedagogiky
 • seznámíte se s nejnovějšími metodami práce v oblasti náboženského vzdělávání
 • budete hledat odpovědi na otázky týkající se víry
 • naučíte se pracovat s Biblí
 • naučíte se vytvářet volnočasové a jiné programy
 • budete se podílet na pastorační činnosti farnosti
 • dozvíte se, jak vést společenství a vytvářet pro ně hodnotný program
 • pomůžete lidem na jejich cestě objevování víry
 • studovat lze při zaměstnání – studium probíhá výhradně v sobotu

Uplatnění

Po třech letech studia se budete moci věnovat vzdělávání v oblasti náboženství. Uplatnění najdete např. jako katecheta (práce s dětmi, dospělými i seniory), animátor(ka) křesťanských společenství (od ministrantů po např. modlitební společenství apod.), pastorační asistent(ka) nebo jako člen(ka) grémia (např. pastorační rada farnosti).

Jak budou vypadat přijímací zkoušky?

Máte maturitní vysvědčení? Pak si můžete podat přihlášku.
Přijímací zkouška sestává z ústního pohovoru, při němž zjišťujeme, jak se orientujete v kultuře, dějinách a současné společenské situaci. Oceníme, když nám doložíte, jak a kde jste se zapojil(a) do práce s různými věkovými skupinami – např. vedení skupin dětí, mládeže nebo dospělých, animátorství, letní tábory aj.

V případě online přijímaček vás požádáme elektronicky o motivační esej.

2. Učitelství náboženství pro ZŠ
(navazující magisterský program)

Během studia si rozšíříte své znalosti a kompetence v oblasti výchovy a výuky. Zohledňujeme dosavadní zkušenosti posluchačů; výuka na ně navazuje. Můžete je uplatnit např. při plnění praxe nebo psaní diplomové práce. Absolvování programu je v souladu s požadavkem školského zákona – umožňuje získat aprobaci pro výuku náboženství.

Doporučujeme ke studiu, protože:

 • prohloubíte si znalosti z pedagogiky, psychologie a teologie
 • seznámíte se s dalšími disciplínami: výuka náboženství a její didaktika, metody práce s biblickými texty, sociální nauka církve, využití křesťanského kulturního dědictví ve výuce náboženství
 • osvojíte si dovednosti potřebné pro praxi – od přípravy programu a práce se skupinou v oblasti evangelizace a katecheze až po vedení křesťanských společenství
 • budete schopni pracovat s žáky při rozvoji jejich osobnosti v oblasti náboženského vzdělávání a osobnostního růstu v duchovní oblasti
 • naučíte se vytvářet programy s duchovní tematikou v souladu s moderními pedagogickými a psychologickými koncepcemi
 • budete schopni analyzovat potřeby různých společenství a skupin a navrhovat vhodné způsoby řešení problémů
 • studovat lze při zaměstnání – studium probíhá výhradně v sobotu

Uplatnění

Jako absolventi budete připraveni na výkon pedagogické činnosti učitele náboženství (zvláště katolického) na základních školách nebo školských vzdělávacích zařízeních včetně pastoračních center. Pracovat můžete také jako vychovatel(ka) či animátor(ka) – budete schopni organizovat a vést volnočasové aktivity zaměřené na duchovní program.

Jak budou vypadat přijímací zkoušky?

Máte bakalářské studium podobného zaměření? Pak si můžete podat přihlášku.

Přijímací zkouška sestává z ústního pohovoru, při němž zjišťujeme, jak se orientujete v kultuře, dějinách a současné společenské situaci. Oceníme, když nám doložíte, jak a kde jste se zapojil(a) do práce s různými věkovými skupinami – např. vedení skupin dětí, mládeže nebo dospělých, animátorství, letní tábory aj.

V případě online přijímaček vás požádáme elektronicky o motivační esej.

Více z naší fakulty

Zajímají tě další studijní programy v nabídce naší fakulty?

Univerzita a město

Olomouc si zamiluješ! Je nejlepší město, kde můžeš prožít své studentské roky. Město plné kaváren, divadel, sportovních, společenských i kulturních akcí. Centrum je historické, zároveň moderní. Kolem něj se rozkládají parky. V létě se osvěžíš u jezera (Poděbrady) nebo se vyvětráš na kopci u baziliky na Svatém Kopečku. Kolem města najdeš desítky kilometrů cyklostezek, pevnosti, rozhledny, zámky či hrady.

Chceš se dozvědět více o studentských organizacích, ubytování na kolejích či projektu Zaparkuj?

Z našeho světa

Fotogalerie

Videogalerie